herb BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie

bip.sp2.goleniow.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Główny księgowy

 1. Wymiar czasu pracy:  1/1 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Miejsce wykonywania: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie, ul. Szarych Szeregów 14, 72-100 Goleniów
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2018 r.
 5. Niezbędne wymagania od osoby ubiegającej się  o zatrudnienie:
 1. jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku,
 6. posiada nieposzlakowaną opinię,
 7. spełnia jeden z poniższych warunków: warunków:

-ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości ,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

 1. Dodatkowe wymagania:
 1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 4. znajomość przepisów podatkowych,
 5. znajomość przepisów płacowych,
 6. znajomość przepisów ZUS i PFRON
 7. znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
 8. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole,
 9. znajomość programów Vulcan będzie dodatkowym atutem

7.  Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki.
 6. naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym VULCAN, rozliczanie składek ZUS

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum Vitae
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, jeśli takie posiada
 6. referencje – jeżeli takowe posiada,
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
 9. oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 10.02.2017 r. o zmianie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 653).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie ul. Szarych Szeregów 14, 71-100 Goleniów osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: "Nabór na stanowisko głównego księgowego w SP2".

Liczy się data wpływu dokumentów.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się 20 lutego 2018 r. o godz. 14:00.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami uzgodnione zostaną telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.bip.sp2.goleniow.pl

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 
plik PDF do pobrania

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-02-2018 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2018 14:45