herb BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie

bip.sp2.goleniow.pl

 

Procedura załatwiania skarg i wniosków
Postępowanie skargowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Goleniowie następuje w oparciu o zapisy działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
1.      Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły codziennie w godzinach od 800 do 1500.
2.      Dokumentację z przyjęcia skarg i wniosków prowadzi dyrektor.
3.      Informacja o tematyce spraw wnoszona przez interesantów do wicedyrektora jest przekazywana niezwłocznie dyrektorowi.
4.      Po zarejestrowaniu skargi lub wniosku, dyrektor zleca sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej szkoły lub rozpatruje osobiście.
5.      Rejestr skarg i wniosków obejmuje:
a)     datę wpływu skargi lub wniosku,
b)     imię i nazwisko zgłaszającego skargę lub wniosek, jego adres,
c)     przedmiot skargi lub wniosku,
d)     nazwisko pracownika odpowiedzialnego za załatwienie skargi lub wniosku,
e)     termin załatwienia skargi lub wniosku,
f)       sposób załatwienia skargi lub wniosku,
g)     uwagi.
6.      Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie.
7.      W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
8.      Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
9.      Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
10. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.
11. Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.
12. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.
13. Od decyzji dyrektora szkoły służy odwołanie do Burmistrza Gminy Goleniów lub Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 13-02-2010 21:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2010
Ostatnia aktualizacja: 18-02-2010 09:58